Impulse modules
M-Bus modules
Counter data collector
Wireless read-out system
... denn Innovation ist erst der Anfang
NEUMANN & Co. Firmengruppe


Neumann & Co. Firmengruppe
Industriestr. A7  |  D-01612 Glaubitz
Telefon: + 49(0)35 265 - 64 94 0
GF: Dipl.-Ing. Werner Neumann
E-mail: info@neumann-glaubitz.de
Telefax: + 49(0)35 265 - 64 94 64
Internet: www.neumann-glaubitz.de
Wired read-out for impulse water meter
Impulse tester for OM impulse modules
Impulse tester for OM impulse modules

Impulse-M-Bus-converter